پیش بینی هوای شاهرود

این مطلب را به اشتراک بگذاریدبرای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.این مطلب را به اشتراک بگذارید

۴ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 13950509 معادل 4.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 13950513 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 13950514 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 1

 4. بارش ۲۴ ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۵۰۶۱۲ معادل ۰٫۴ میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 13950613 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 13950621 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 13950622 معادل 1.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 13950623 معادل 8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/13 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/18 معادل 5.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/19 معادل 1.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/03 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/16 معادل 4.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/17 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/19 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/20 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 13.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/06 معادل 0.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/08 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/09 معادل 4.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0