پیش بینی هوای لیککبرای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.این مطلب را به اشتراک بگذارید

۱۲ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/13 معادل 31.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/17 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 4.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/08 معادل 1.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/09 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/11 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/12 معادل 19.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/13 معادل 57 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/25 معادل tent33636″ >

 10. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/26 معادل 5.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/30 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/02 معادل 0.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 2.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/11 معادل 2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 7.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 7.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/12 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/22 معادل 8.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته لیکک تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/03 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لیکک ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است