پیش بینی هوای سد درودزن
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی سد درودزن – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۶۵ * * * * * * * * * * ۳۹٫۸ ۹۰٫۸ ۱۳۰٫۶
۱۳۶۶ ۵۸ ۰ ۱٫۲ ۰ ۷٫۸ ۰ ۱٫۶ ۲۰ ۱۴٫۶ ۲۰۵٫۷ ۱۶۰٫۳ ۷۷٫۴ ۵۴۶٫۶
۱۳۶۷ ۲۵٫۱ ۷۳٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷٫۲ ۹۶٫۶ ۲۳٫۵ ۶۲٫۱ ۳۰۷٫۷
۱۳۶۸ ۲۹٫۳ ۱۰٫۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۷۲٫۹ ۱۵۷٫۷ ۹۰٫۸ ۱۷۹٫۲ ۸٫۲ ۵۴۸٫۹۱
۱۳۶۹ ۲۹٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲۰ ۱۹۴٫۲ ۷۴٫۸ ۱۰۷٫۳ ۴۲۵٫۸۲
۱۳۷۰ ۲۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۲۳ ۰ ۱۶۱٫۸ ۱۲۰٫۵ ۶۸٫۵ ۱۱۳٫۲ ۵۱۵٫۰۲
۱۳۷۱ ۳۲٫۱ ۸۴٫۲ ۱٫۷ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱۶۱ ۱۹۶٫۴ ۱۴۱٫۳ ۲۳۷٫۸ ۸۵۴٫۵۱
۱۳۷۲ ۱۷٫۹ ۱۲٫۳ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰ ۲۳٫۵ ۱۱٫۶ ۱۲٫۵ ۳۸ ۷۰٫۱ ۱۸۶٫۲
۱۳۷۳ ۶۴٫۸ ۳۸٫۹ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۲ ۰ ۰٫۲ ۱۵۴٫۹ ۱۵۵٫۱ ۳۱٫۵ ۲۱۹٫۴ ۴۷٫۲ ۷۱۲٫۲۱
۱۳۷۴ ۲۹٫۷ ۶۸٫۲ ۱۱٫۴ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲۳٫۷ ۰٫۲ ۸۵٫۶ ۱۵۲٫۵ ۱۱۱٫۶ ۱۳۰٫۳ ۶۱۳٫۲۱
۱۳۷۵ ۱۱۸٫۳ ۹٫۳ ۰ ۰ ۵٫۸ ۰ ۴٫۷ ۰ ۹٫۹ ۵۷٫۶ ۱۷٫۲ ۴۰٫۷ ۲۶۳٫۵
۱۳۷۶ ۱۸۲٫۸ ۱۶٫۷ ۰ ۳٫۵ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۱ ۱۰۶٫۲ ۱۰۷٫۸ ۲۲۰٫۴ ۹۵٫۷ ۷۵۰٫۲
۱۳۷۷ ۷۷٫۸ ۷٫۶ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰ ۱٫۸ ۰ ۰٫۶ ۱۰۷٫۴ ۹۰٫۷ ۲۵۰٫۹ ۵۳۷٫۴
۱۳۷۸ ۷٫۳ ۰ ۰ ۱۲٫۵ ۰٫۳ ۰ ۰ ۹٫۸ ۳۵٫۶ ۷۸٫۳ ۱۰۷٫۳ ۸٫۳ ۲۵۹٫۴
۱۳۷۹ ۲۵٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷٫۸ ۷۳٫۹ ۱۲۳٫۲ ۴۲٫۱ ۴۰٫۲ ۲۴ ۳۳۶٫۸
۱۳۸۰ ۲۰٫۱ ۷٫۶ ۱٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱٫۸ ۲۷۷٫۷ ۲۱۰٫۷ ۴۵٫۳ ۵۶٫۵ ۶۴۱
۱۳۸۱ ۱۳۹٫۲ ۴٫۶ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰٫۷ ۰ ۱۲٫۵ ۵۳٫۲ ۴۴ ۱۹۲٫۹ ۷۲ ۵۱۹٫۵
۱۳۸۲ ۷۲٫۲ ۱۹٫۲ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۲٫۳ ۳۲۹ ۶۰٫۹ ۴۶٫۸ ۶۲۰٫۴۱
۱۳۸۳ ۷۰٫۱ ۱۰٫۱ ۰ ۵٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲۶۷٫۲ ۱۴۸٫۵ ۵۱٫۳ ۶۷٫۳ ۶۱۹٫۶۱
۱۳۸۴ ۴٫۴ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸٫۶ ۵ ۲۲۴٫۶ ۸۸٫۶ ۵٫۵ ۴۳۶٫۹
۱۳۸۵ ۸۱٫۲ ۲۴٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹٫۱ ۱۰۶٫۲ ۳۶٫۵ ۱۳۲٫۷ ۳۳٫۴ ۴۲۳٫۲
۱۳۸۶ ۲۰۱٫۵ ۰٫۱ ۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۵۰٫۴ ۳۲٫۳ ۵۱٫۹ ۰ ۳۳۸
۱۳۸۷ ۲٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰٫۶ ۱۰٫۲ ۲۵ ۳۹٫۱ ۳۸ ۲۰۵٫۵
۱۳۸۸ ۹۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱٫۴ ۱۷۲٫۴ ۲۳٫۱ ۸۴٫۴ ۳۳ ۴۳۵٫۹
۱۳۸۹ ۳۵٫۳ ۱۷٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۳ ۸۰٫۸ ۱۰۸٫۱ ۱۳۷٫۴ ۳۷۹٫۵
۱۳۹۰ ۱۷٫۳ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸٫۱ ۷۱٫۹ ۷۱٫۵ ۲۱۵٫۲ ۳۴ ۴۷۸٫۵
۱۳۹۱ ۸۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٫۴ ۵۳٫۵ ۱۶۱٫۱ ۱۱۹٫۳ ۵۹٫۷ ۳۱ ۵۱۱٫۰۱
۱۳۹۲ ۷۳٫۵ ۳۹٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳٫۸ ۴٫۳ ۷۹٫۵ ۴۸ ۱۳٫۲ ۳۳۲٫۲
۱۳۹۳ ۶۵٫۸ ۴٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۳۶٫۶ ۶۶٫۸ ۳۱٫۲ ۷۱٫۷ ۶۱٫۸ ۳۳۸٫۶
۱۳۹۴ ۵۳٫۹ ۳۱٫۸ ۱٫۴ ۰ ۰٫۸ ۱٫۸ ۲٫۸ ۷۰٫۷ ۲۱٫۶ ۱۵۱٫۱ ۱۹٫۳ ۷٫۷ ۳۶۲٫۹
۱۳۹۵ ۳۷٫۵ ۴٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۴۱٫۶

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۴۰ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 2.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 2. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 21.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 3. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 24.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 4. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/12 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 5. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/16 معادل 2.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 6. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/17 معادل 5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 7. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/01 معادل 20 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 8. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/02 معادل 11.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 9. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/07 معادل 6.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 10. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/25 معادل 3.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 11. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/10/18 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 12. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/11/01 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 13. سلام پیش بینی ها دیگ مثل قبل خیلی اعتبار چندانی ندارن لطف کنید اگ قرار ادامه داشته باشه سایت پیش بینی منطقه ای بصورت نوشتاری بذارید چون خیلی ها درک خوندن نقشه ندارن با تشکر

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.