پیش بینی هوای سد درودزن
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی سد درودزن – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۶۵ * * * * * * * * * * ۳۹٫۸ ۹۰٫۸ ۱۳۰٫۶
۱۳۶۶ ۵۸ ۰ ۱٫۲ ۰ ۷٫۸ ۰ ۱٫۶ ۲۰ ۱۴٫۶ ۲۰۵٫۷ ۱۶۰٫۳ ۷۷٫۴ ۵۴۶٫۶
۱۳۶۷ ۲۵٫۱ ۷۳٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷٫۲ ۹۶٫۶ ۲۳٫۵ ۶۲٫۱ ۳۰۷٫۷
۱۳۶۸ ۲۹٫۳ ۱۰٫۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۷۲٫۹ ۱۵۷٫۷ ۹۰٫۸ ۱۷۹٫۲ ۸٫۲ ۵۴۸٫۹۱
۱۳۶۹ ۲۹٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲۰ ۱۹۴٫۲ ۷۴٫۸ ۱۰۷٫۳ ۴۲۵٫۸۲
۱۳۷۰ ۲۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۲۳ ۰ ۱۶۱٫۸ ۱۲۰٫۵ ۶۸٫۵ ۱۱۳٫۲ ۵۱۵٫۰۲
۱۳۷۱ ۳۲٫۱ ۸۴٫۲ ۱٫۷ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱۶۱ ۱۹۶٫۴ ۱۴۱٫۳ ۲۳۷٫۸ ۸۵۴٫۵۱
۱۳۷۲ ۱۷٫۹ ۱۲٫۳ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰ ۲۳٫۵ ۱۱٫۶ ۱۲٫۵ ۳۸ ۷۰٫۱ ۱۸۶٫۲
۱۳۷۳ ۶۴٫۸ ۳۸٫۹ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۲ ۰ ۰٫۲ ۱۵۴٫۹ ۱۵۵٫۱ ۳۱٫۵ ۲۱۹٫۴ ۴۷٫۲ ۷۱۲٫۲۱
۱۳۷۴ ۲۹٫۷ ۶۸٫۲ ۱۱٫۴ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲۳٫۷ ۰٫۲ ۸۵٫۶ ۱۵۲٫۵ ۱۱۱٫۶ ۱۳۰٫۳ ۶۱۳٫۲۱
۱۳۷۵ ۱۱۸٫۳ ۹٫۳ ۰ ۰ ۵٫۸ ۰ ۴٫۷ ۰ ۹٫۹ ۵۷٫۶ ۱۷٫۲ ۴۰٫۷ ۲۶۳٫۵
۱۳۷۶ ۱۸۲٫۸ ۱۶٫۷ ۰ ۳٫۵ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۱ ۱۰۶٫۲ ۱۰۷٫۸ ۲۲۰٫۴ ۹۵٫۷ ۷۵۰٫۲
۱۳۷۷ ۷۷٫۸ ۷٫۶ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰ ۱٫۸ ۰ ۰٫۶ ۱۰۷٫۴ ۹۰٫۷ ۲۵۰٫۹ ۵۳۷٫۴
۱۳۷۸ ۷٫۳ ۰ ۰ ۱۲٫۵ ۰٫۳ ۰ ۰ ۹٫۸ ۳۵٫۶ ۷۸٫۳ ۱۰۷٫۳ ۸٫۳ ۲۵۹٫۴
۱۳۷۹ ۲۵٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷٫۸ ۷۳٫۹ ۱۲۳٫۲ ۴۲٫۱ ۴۰٫۲ ۲۴ ۳۳۶٫۸
۱۳۸۰ ۲۰٫۱ ۷٫۶ ۱٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱٫۸ ۲۷۷٫۷ ۲۱۰٫۷ ۴۵٫۳ ۵۶٫۵ ۶۴۱
۱۳۸۱ ۱۳۹٫۲ ۴٫۶ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰٫۷ ۰ ۱۲٫۵ ۵۳٫۲ ۴۴ ۱۹۲٫۹ ۷۲ ۵۱۹٫۵
۱۳۸۲ ۷۲٫۲ ۱۹٫۲ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۲٫۳ ۳۲۹ ۶۰٫۹ ۴۶٫۸ ۶۲۰٫۴۱
۱۳۸۳ ۷۰٫۱ ۱۰٫۱ ۰ ۵٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲۶۷٫۲ ۱۴۸٫۵ ۵۱٫۳ ۶۷٫۳ ۶۱۹٫۶۱
۱۳۸۴ ۴٫۴ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸٫۶ ۵ ۲۲۴٫۶ ۸۸٫۶ ۵٫۵ ۴۳۶٫۹
۱۳۸۵ ۸۱٫۲ ۲۴٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹٫۱ ۱۰۶٫۲ ۳۶٫۵ ۱۳۲٫۷ ۳۳٫۴ ۴۲۳٫۲
۱۳۸۶ ۲۰۱٫۵ ۰٫۱ ۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۵۰٫۴ ۳۲٫۳ ۵۱٫۹ ۰ ۳۳۸
۱۳۸۷ ۲٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰٫۶ ۱۰٫۲ ۲۵ ۳۹٫۱ ۳۸ ۲۰۵٫۵
۱۳۸۸ ۹۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱٫۴ ۱۷۲٫۴ ۲۳٫۱ ۸۴٫۴ ۳۳ ۴۳۵٫۹
۱۳۸۹ ۳۵٫۳ ۱۷٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۳ ۸۰٫۸ ۱۰۸٫۱ ۱۳۷٫۴ ۳۷۹٫۵
۱۳۹۰ ۱۷٫۳ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸٫۱ ۷۱٫۹ ۷۱٫۵ ۲۱۵٫۲ ۳۴ ۴۷۸٫۵
۱۳۹۱ ۸۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٫۴ ۵۳٫۵ ۱۶۱٫۱ ۱۱۹٫۳ ۵۹٫۷ ۳۱ ۵۱۱٫۰۱
۱۳۹۲ ۷۳٫۵ ۳۹٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳٫۸ ۴٫۳ ۷۹٫۵ ۴۸ ۱۳٫۲ ۳۳۲٫۲
۱۳۹۳ ۶۵٫۸ ۴٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۳۶٫۶ ۶۶٫۸ ۳۱٫۲ ۷۱٫۷ ۶۱٫۸ ۳۳۸٫۶
۱۳۹۴ ۵۳٫۹ ۳۱٫۸ ۱٫۴ ۰ ۰٫۸ ۱٫۸ ۲٫۸ ۷۰٫۷ ۲۱٫۶ ۱۵۱٫۱ ۱۹٫۳ ۷٫۷ ۳۶۲٫۹
۱۳۹۵ ۳۷٫۵ ۴٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۴۱٫۶

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۲۵ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 2.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 2. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 21.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 3. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 24.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 4. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/12 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 5. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/16 معادل 2.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 6. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/17 معادل 5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 7. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/01 معادل 20 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 8. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/02 معادل 11.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 9. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/07 معادل 6.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 10. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/25 معادل 3.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 11. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/10/18 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

 12. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1396/11/01 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette