فارس

پیش بینی هوای شیراز

برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.


آمار میانگین بلند مدت بارش کازرون
آمار میانگین بلند مدت بارش کازرون

آرشیو بارندگی شهر شیراز – فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۵۰ ۳۶٫۸ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰ ۰ ۱۷٫۲ ۴۱٫۶ ۱۱۷٫۴ ۱۲۳٫۵ ۱۱۳٫۸ ۴۵۰٫۷۱
۱۳۵۱ ۸۸٫۱ ۱۴٫۸ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۴۸٫۶ ۷۹٫۱ ۷ ۳۱٫۸ ۲۶۹٫۴۳
۱۳۵۲ ۲۰٫۵ ۰٫۰۱ ۰ ۱۵٫۶ ۲٫۲ ۰ ۰ ۰ ۲٫۸ ۱۳۰٫۳ ۸۲٫۷ ۹٫۶ ۲۶۳٫۷۱
۱۳۵۳ ۴۱٫۵ ۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۲ ۰ ۸۵٫۷ ۸۹٫۴ ۶۰٫۱ ۱۵٫۷ ۲۹۵٫۲
۱۳۵۴ ۲۷٫۵ ۸۷٫۷ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳٫۴ ۶۵٫۲ ۲۹٫۳ ۱۳۷٫۹ ۸۵٫۹ ۴۳۸٫۹
۱۳۵۵ ۶۵٫۱ ۳۱٫۶ ۱٫۱ ۰ ۸٫۱ ۰ ۵ ۲۵٫۱ ۹٫۴ ۱۳۴٫۵ ۱۰٫۸ ۰ ۲۹۰٫۷
۱۳۵۶ ۹۱٫۱ ۲٫۹ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۸۵٫۴ ۲۴ ۱۳۸٫۴ ۳۷٫۲ ۴۸٫۶ ۴۲۷٫۶۱
۱۳۵۷ ۲۱٫۳ ۴ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۵۷٫۷ ۶۱٫۲ ۶۳٫۳ ۹۲٫۷ ۶۲٫۵ ۳۶۲٫۷۱
۱۳۵۸ ۱۱٫۸ ۱۴٫۶ ۵٫۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۸۴٫۸ ۵۳ ۱۵۴٫۲ ۹۳٫۶ ۴۱۷٫۸۳
۱۳۵۹ ۱۳٫۵ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷۸٫۷ ۴۳٫۲ ۴۸٫۳ ۷۴٫۹ ۲۶۰٫۷
۱۳۶۰ ۲۷٫۷ ۱۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲٫۸ ۲٫۲ ۷۱٫۱ ۸۴٫۶ ۹۲٫۴ ۲۹۰٫۹۱
۱۳۶۱ ۴۷٫۹ ۲٫۵ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۸٫۲ ۷۲ ۴۱٫۳ ۵۱٫۵ ۱۴٫۸ ۷۴٫۱ ۳۱۲٫۳۱
۱۳۶۲ ۳۳٫۲ ۲٫۷ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۵٫۶ ۹٫۶ ۱۲٫۶ ۴۲٫۷ ۱۰۶٫۵
۱۳۶۳ ۶۶٫۲ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۸ ۴۲٫۳ ۱۱۹٫۶ ۵۸٫۸ ۷٫۷ ۳۶۴٫۴
۱۳۶۴ ۴ ۲۵٫۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱۰ ۶۶٫۲ ۴۰٫۱ ۲۲٫۲ ۳۷٫۷ ۲۰۵٫۳۱
۱۳۶۵ ۴۴٫۱ ۱۵٫۵ ۰ ۰ ۰ ۲٫۲ ۰ ۵۴٫۲ ۲۷۲ ۸٫۵ ۱۱٫۸ ۶۶٫۵ ۴۷۴٫۸
۱۳۶۶ ۵۲ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰٫۲ ۱۹٫۸ ۲٫۴ ۱۶۵٫۲ ۶۹٫۸ ۶۹٫۱ ۳۷۹٫۳
۱۳۶۷ ۲۴ ۴۴ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۷۲٫۸ ۱۶٫۹ ۳۱٫۱ ۲۲۷٫۴۱
۱۳۶۸ ۲۰ ۲۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷٫۳ ۷۲٫۴ ۷۴٫۵ ۱۴۱ ۱۰٫۴ ۳۷۶
۱۳۶۹ ۲۳٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰٫۴ ۱۲۶٫۱ ۱۱۸٫۶ ۸۱٫۸ ۳۷۰٫۳
۱۳۷۰ ۲۳٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۷٫۹ ۰ ۶۹٫۸ ۶۴٫۵ ۵۷٫۶ ۴۹٫۳ ۲۷۲٫۵۳
۱۳۷۱ ۲۱ ۲۹٫۳ ۰٫۸ ۰ ۴٫۶ ۰٫۱ ۰ ۰ ۱۸۴٫۲ ۱۶۴٫۶ ۶۶٫۳ ۱۱۰٫۱ ۵۸۱
۱۳۷۲ ۱۵ ۱۶٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۰۱ ۷٫۹ ۱٫۵ ۲٫۶ ۱۸٫۱ ۹۳ ۱۵۴٫۵۱
۱۳۷۳ ۲۹٫۶ ۲۸٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۱٫۸ ۸۴٫۵ ۹۹٫۵ ۴ ۱۵۵٫۳ ۴۸ ۴۵۱٫۲
۱۳۷۴ ۱۵٫۳ ۵۷٫۱ ۶٫۳ ۰ ۰٫۱ ۰ ۲۷ ۰ ۱۴۴٫۶ ۱۷۷٫۶ ۵۵٫۱ ۹۴٫۵ ۵۷۷٫۶
۱۳۷۵ ۸۵٫۲ ۲٫۶ ۱٫۸ ۰٫۵ ۲۲٫۶ ۰٫۳ ۱٫۸ ۰ ۵ ۲۴٫۸ ۲۵٫۳ ۳۲٫۳ ۲۰۲٫۲
۱۳۷۶ ۹۷٫۷ ۱۳٫۹ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۵ ۲۰٫۱ ۱۰۸٫۸ ۷۳٫۱ ۱۲۲٫۶ ۶۱٫۷ ۴۹۸٫۴۲
۱۳۷۷ ۵۸٫۶ ۵٫۱ ۰٫۴ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۱ ۰ ۰ ۹۴٫۷ ۸۲ ۱۲۷٫۱ ۳۶۸٫۰۳
۱۳۷۸ ۴٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۴ ۱۱٫۸ ۱۴۲٫۳ ۳۵٫۱ ۰٫۷ ۱۹۴٫۸۱
۱۳۷۹ ۲٫۲ ۰٫۳ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱۰٫۳ ۷۲٫۴ ۷۴٫۹ ۳۶٫۸ ۲۸٫۱ ۹٫۶ ۲۳۴٫۶۱
۱۳۸۰ ۲٫۶ ۱٫۵ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶٫۵ ۱۳۸٫۸ ۹۵ ۴۰٫۲ ۳۲٫۵ ۳۱۷٫۳
۱۳۸۱ ۷۲٫۴ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۲٫۳ ۳۱٫۷ ۲۱٫۷ ۱۲٫۵ ۷۰٫۸ ۲۱۱٫۵۱
۱۳۸۲ ۷۴٫۲ ۴٫۸ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۶۱٫۲ ۲۲۱ ۲۵٫۵ ۸٫۱ ۳۹۴٫۸۲
۱۳۸۳ ۲۶٫۷ ۲٫۳ ۰ ۱٫۵ ۰ ۰ ۰ ۱٫۲ ۲۷۵ ۱۲۲٫۷ ۵۴٫۵ ۵۴٫۳ ۵۳۸٫۲
۱۳۸۴ ۲ ۰٫۱ ۰ ۴٫۲ ۰ ۰ ۰ ۱۱۰٫۱ ۳٫۵ ۹۱٫۸ ۴۴٫۳ ۱۲ ۲۶۸
۱۳۸۵ ۶۳٫۹ ۳٫۹ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰٫۹ ۹۶٫۸ ۴۳٫۸ ۵۸٫۸ ۲۶٫۷ ۳۰۴٫۸
۱۳۸۶ ۱۰۱٫۸ ۱٫۹ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸٫۱ ۵۲٫۵ ۳۷٫۷ ۰ ۲۲۲٫۱
۱۳۸۷ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۳۲ ۵٫۳ ۲۵٫۹ ۱۸٫۲ ۲۲٫۵ ۱۰۴٫۲۲
۱۳۸۸ ۶۱٫۷ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰٫۹ ۱۱۸٫۱ ۱۳٫۳ ۳۹٫۴ ۱۶٫۸ ۲۷۰٫۳
۱۳۸۹ ۲۵٫۹ ۷٫۹ ۰٫۵ ۰ ۰ ۲٫۶ ۰٫۱ ۰ ۰٫۲ ۳۴٫۷ ۱۰۲٫۳ ۶۵٫۲ ۲۳۹٫۴
۱۳۹۰ ۲۰٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۵۳٫۹ ۶۷٫۵ ۸۹٫۱ ۲۶٫۳ ۲۷۳٫۶
۱۳۹۱ ۳۳٫۸ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳۳٫۲ ۱۱۶٫۴ ۵۱٫۱ ۳۸٫۷ ۲۴٫۹ ۳۰۴٫۹
۱۳۹۲ ۹۹٫۹ ۴۱٫۹ ۰ ۰ ۳٫۵ ۰ ۰ ۱۰۱٫۲ ۱٫۱ ۹۴٫۷ ۲۹٫۲ ۹ ۳۸۰٫۵
۱۳۹۳ ۳۷٫۳ ۰٫۱ ۰٫۲ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰٫۱ ۲۶٫۳ ۴۹٫۳ ۱۲٫۱ ۵۴ ۴۰٫۵ ۲۲۱٫۷
۱۳۹۴ ۳۵٫۲ ۱۰٫۸ ۰ ۰ ۱٫۱ ۰ ۴٫۴ ۷۷٫۷ ۱۳ ۹۵٫۹ ۱۵٫۳ ۳٫۱ ۲۵۶٫۵
۱۳۹۵ ۲۳٫۶ ۲٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۵ ۱۹٫۷ ۲٫۳ ۱۷۴٫۶ ۶۱٫۵ ۲۸۵٫۱
۱۳۹۶ ۵۸٫۴ ۱۹٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۳ ۳۰ ۵٫۹ ۱٫۲ ۳۷٫۸ ۱۶۸٫۸
۱۳۹۷ ۲۲٫۸ ۳۸٫۷ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۸ ۴۴٫۸ ۴۳٫۵ ۲۵٫۳ ۶۱٫۶ ۱۷٫۶ ۲۵۵٫۶
۱۳۹۸ ۱۲۸٫۴ ۲۵٫۱ ۲٫۷ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۱۵۶٫۲

برچسب ها

هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، 1364 ، فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار و سایت و مدرس دوره های عملی برنامه نویسی به 18 زبان مختلف از کودکی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

‫۶۶ نظرها

 1. سلام آقای اسماعیلی.مرسی از سایت خوبت.در کل امسال دیم بکاریم یا نه؟؟؟برا فراشبند چطوره؟

  1. ریسکش برای پاییز زیاده ، ممکنه خوب بشه و ممکنه با وقفه ، اما برای دی به بعد میشه امید داشت که حداقل با ریسک کمتری شاهد بارشهای نسبتا منظم باشیم

   تصمیم نهایی در مورد کاشت دیم با خود کشاورزان هست ، بنده با کشاورزی آشنایی کمی دارم ،
   فقط میتونم این رو بگم که فعلا برای اواخر آبان و اوایل آذر شرایط برای بارش مهیاست اما هیچ قطعیتی رو نمیتونم تضمین کنم و پیش بینی ها هم حاکی از اینه که در ادامه آذر هم بارشها کمتر از حالت طبیعی هست اما اینکه منظم و با مقدار کم بباره هم تا اولین سیستم وارد نشه پیش بینیش سخته

 2. سلام . لطفا بفرمائید وضعیت بارندگی امسال ( اواخر سال جاری ) در استان فارس و خصوصا شهر شیراز چگونه هست . با تشکر

  1. سلام
   شرایط از قبل بهتر پیش بینی میشه اما نباید توقع داشته باشیم مثل سال قبل اعداد بارش عجیب و غریب در استان فارس ثبت بشه
   مجموع بارش بهمن اسفند و فروردین در حد نرمال یا در خوشبینانه ترین حالت کمی بالای نرمال (برای همین سه ماه) پیش بینی میشه که بعیده بتونه شیراز رو به نرمال سالانه برسونه و در کل میانیگن بارش استان فارس احتمالا با دریافت ۵۰ تا ۷۰ درصد نرمال خودش تا فروردین ما روبرو باشه ، فقطط شانس بارش برای اردیبهشت هم هست که در صورت وقوع میتونه اعداد بارشی رو به نرمال کمی نزدیک کنه

 3. سلام _ لطفا بفرمائید خشک سالی تا کی ادامه داره و آیا فقط کشور ایران درگیر خشکسالی هست یا کشور های همسایه هم درگیر این رموضوع هست . با تشکر

 4. سلام دوست عزیز . لطف کنید بفرمائید خشکسالی کشور تا کی ادامه داره و این که در شبکه های مجازی مطرح میکنند این خشکسالی ۳۰ سال ادامه داره یا نه و اینکه خشکسالی فقط گریبان گیر کشور ما هست یا نه ؟

  1. درود دوست عزیز خوشکسالی دورای بین ۱۲ تا ۱۳سال است دوره خوشکسالی به اتمام رسیده سال ۹۸و۹۹سال ترسالی هست بدرود

 5. سلام
  خیلی دیر به دیر لیست بروزرسانی می شود.
  کانال سروش هم بروز رسانی نمیشه!!!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

قالب وردپرس وردپرس افزونه وردپرس پاتوق وردپرس
بستن