پیش بینی هوای شیراز

برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.


آرشیو بارندگی شهر شیراز – فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۵۰ ۳۶٫۸ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰ ۰ ۱۷٫۲ ۴۱٫۶ ۱۱۷٫۴ ۱۲۳٫۵ ۱۱۳٫۸ ۴۵۰٫۷۱
۱۳۵۱ ۸۸٫۱ ۱۴٫۸ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۴۸٫۶ ۷۹٫۱ ۷ ۳۱٫۸ ۲۶۹٫۴۳
۱۳۵۲ ۲۰٫۵ ۰٫۰۱ ۰ ۱۵٫۶ ۲٫۲ ۰ ۰ ۰ ۲٫۸ ۱۳۰٫۳ ۸۲٫۷ ۹٫۶ ۲۶۳٫۷۱
۱۳۵۳ ۴۱٫۵ ۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۲ ۰ ۸۵٫۷ ۸۹٫۴ ۶۰٫۱ ۱۵٫۷ ۲۹۵٫۲
۱۳۵۴ ۲۷٫۵ ۸۷٫۷ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳٫۴ ۶۵٫۲ ۲۹٫۳ ۱۳۷٫۹ ۸۵٫۹ ۴۳۸٫۹
۱۳۵۵ ۶۵٫۱ ۳۱٫۶ ۱٫۱ ۰ ۸٫۱ ۰ ۵ ۲۵٫۱ ۹٫۴ ۱۳۴٫۵ ۱۰٫۸ ۰ ۲۹۰٫۷
۱۳۵۶ ۹۱٫۱ ۲٫۹ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۸۵٫۴ ۲۴ ۱۳۸٫۴ ۳۷٫۲ ۴۸٫۶ ۴۲۷٫۶۱
۱۳۵۷ ۲۱٫۳ ۴ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۵۷٫۷ ۶۱٫۲ ۶۳٫۳ ۹۲٫۷ ۶۲٫۵ ۳۶۲٫۷۱
۱۳۵۸ ۱۱٫۸ ۱۴٫۶ ۵٫۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۸۴٫۸ ۵۳ ۱۵۴٫۲ ۹۳٫۶ ۴۱۷٫۸۳
۱۳۵۹ ۱۳٫۵ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷۸٫۷ ۴۳٫۲ ۴۸٫۳ ۷۴٫۹ ۲۶۰٫۷
۱۳۶۰ ۲۷٫۷ ۱۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲٫۸ ۲٫۲ ۷۱٫۱ ۸۴٫۶ ۹۲٫۴ ۲۹۰٫۹۱
۱۳۶۱ ۴۷٫۹ ۲٫۵ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۸٫۲ ۷۲ ۴۱٫۳ ۵۱٫۵ ۱۴٫۸ ۷۴٫۱ ۳۱۲٫۳۱
۱۳۶۲ ۳۳٫۲ ۲٫۷ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۵٫۶ ۹٫۶ ۱۲٫۶ ۴۲٫۷ ۱۰۶٫۵
۱۳۶۳ ۶۶٫۲ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۸ ۴۲٫۳ ۱۱۹٫۶ ۵۸٫۸ ۷٫۷ ۳۶۴٫۴
۱۳۶۴ ۴ ۲۵٫۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱۰ ۶۶٫۲ ۴۰٫۱ ۲۲٫۲ ۳۷٫۷ ۲۰۵٫۳۱
۱۳۶۵ ۴۴٫۱ ۱۵٫۵ ۰ ۰ ۰ ۲٫۲ ۰ ۵۴٫۲ ۲۷۲ ۸٫۵ ۱۱٫۸ ۶۶٫۵ ۴۷۴٫۸
۱۳۶۶ ۵۲ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰٫۲ ۱۹٫۸ ۲٫۴ ۱۶۵٫۲ ۶۹٫۸ ۶۹٫۱ ۳۷۹٫۳
۱۳۶۷ ۲۴ ۴۴ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۷۲٫۸ ۱۶٫۹ ۳۱٫۱ ۲۲۷٫۴۱
۱۳۶۸ ۲۰ ۲۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷٫۳ ۷۲٫۴ ۷۴٫۵ ۱۴۱ ۱۰٫۴ ۳۷۶
۱۳۶۹ ۲۳٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰٫۴ ۱۲۶٫۱ ۱۱۸٫۶ ۸۱٫۸ ۳۷۰٫۳
۱۳۷۰ ۲۳٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۷٫۹ ۰ ۶۹٫۸ ۶۴٫۵ ۵۷٫۶ ۴۹٫۳ ۲۷۲٫۵۳
۱۳۷۱ ۲۱ ۲۹٫۳ ۰٫۸ ۰ ۴٫۶ ۰٫۱ ۰ ۰ ۱۸۴٫۲ ۱۶۴٫۶ ۶۶٫۳ ۱۱۰٫۱ ۵۸۱
۱۳۷۲ ۱۵ ۱۶٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۰۱ ۷٫۹ ۱٫۵ ۲٫۶ ۱۸٫۱ ۹۳ ۱۵۴٫۵۱
۱۳۷۳ ۲۹٫۶ ۲۸٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۱٫۸ ۸۴٫۵ ۹۹٫۵ ۴ ۱۵۵٫۳ ۴۸ ۴۵۱٫۲
۱۳۷۴ ۱۵٫۳ ۵۷٫۱ ۶٫۳ ۰ ۰٫۱ ۰ ۲۷ ۰ ۱۴۴٫۶ ۱۷۷٫۶ ۵۵٫۱ ۹۴٫۵ ۵۷۷٫۶
۱۳۷۵ ۸۵٫۲ ۲٫۶ ۱٫۸ ۰٫۵ ۲۲٫۶ ۰٫۳ ۱٫۸ ۰ ۵ ۲۴٫۸ ۲۵٫۳ ۳۲٫۳ ۲۰۲٫۲
۱۳۷۶ ۹۷٫۷ ۱۳٫۹ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۵ ۲۰٫۱ ۱۰۸٫۸ ۷۳٫۱ ۱۲۲٫۶ ۶۱٫۷ ۴۹۸٫۴۲
۱۳۷۷ ۵۸٫۶ ۵٫۱ ۰٫۴ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۱ ۰ ۰ ۹۴٫۷ ۸۲ ۱۲۷٫۱ ۳۶۸٫۰۳
۱۳۷۸ ۴٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۴ ۱۱٫۸ ۱۴۲٫۳ ۳۵٫۱ ۰٫۷ ۱۹۴٫۸۱
۱۳۷۹ ۲٫۲ ۰٫۳ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱۰٫۳ ۷۲٫۴ ۷۴٫۹ ۳۶٫۸ ۲۸٫۱ ۹٫۶ ۲۳۴٫۶۱
۱۳۸۰ ۲٫۶ ۱٫۵ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶٫۵ ۱۳۸٫۸ ۹۵ ۴۰٫۲ ۳۲٫۵ ۳۱۷٫۳
۱۳۸۱ ۷۲٫۴ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۲٫۳ ۳۱٫۷ ۲۱٫۷ ۱۲٫۵ ۷۰٫۸ ۲۱۱٫۵۱
۱۳۸۲ ۷۴٫۲ ۴٫۸ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۶۱٫۲ ۲۲۱ ۲۵٫۵ ۸٫۱ ۳۹۴٫۸۲
۱۳۸۳ ۲۶٫۷ ۲٫۳ ۰ ۱٫۵ ۰ ۰ ۰ ۱٫۲ ۲۷۵ ۱۲۲٫۷ ۵۴٫۵ ۵۴٫۳ ۵۳۸٫۲
۱۳۸۴ ۲ ۰٫۱ ۰ ۴٫۲ ۰ ۰ ۰ ۱۱۰٫۱ ۳٫۵ ۹۱٫۸ ۴۴٫۳ ۱۲ ۲۶۸
۱۳۸۵ ۶۳٫۹ ۳٫۹ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰٫۹ ۹۶٫۸ ۴۳٫۸ ۵۸٫۸ ۲۶٫۷ ۳۰۴٫۸
۱۳۸۶ ۱۰۱٫۸ ۱٫۹ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸٫۱ ۵۲٫۵ ۳۷٫۷ ۰ ۲۲۲٫۱
۱۳۸۷ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۳۲ ۵٫۳ ۲۵٫۹ ۱۸٫۲ ۲۲٫۵ ۱۰۴٫۲۲
۱۳۸۸ ۶۱٫۷ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰٫۹ ۱۱۸٫۱ ۱۳٫۳ ۳۹٫۴ ۱۶٫۸ ۲۷۰٫۳
۱۳۸۹ ۲۵٫۹ ۷٫۹ ۰٫۵ ۰ ۰ ۲٫۶ ۰٫۱ ۰ ۰٫۲ ۳۴٫۷ ۱۰۲٫۳ ۶۵٫۲ ۲۳۹٫۴
۱۳۹۰ ۲۰٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۵۳٫۹ ۶۷٫۵ ۸۹٫۱ ۲۶٫۳ ۲۷۳٫۶
۱۳۹۱ ۳۳٫۸ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳۳٫۲ ۱۱۶٫۴ ۵۱٫۱ ۳۸٫۷ ۲۴٫۹ ۳۰۴٫۹
۱۳۹۲ ۹۹٫۹ ۴۱٫۹ ۰ ۰ ۳٫۵ ۰ ۰ ۱۰۱٫۲ ۱٫۱ ۹۴٫۷ ۲۹٫۲ ۹ ۳۸۰٫۵
۱۳۹۳ ۳۷٫۳ ۰٫۱ ۰٫۲ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰٫۱ ۲۶٫۳ ۴۹٫۳ ۱۲٫۱ ۵۴ ۴۰٫۵ ۲۲۱٫۷
۱۳۹۴ ۳۵٫۲ ۱۰٫۸ ۰ ۰ ۱٫۱ ۰ ۴٫۴ ۷۷٫۷ ۱۳ ۹۵٫۹ ۱۵٫۳ ۳٫۱ ۲۵۶٫۵
۱۳۹۵ ۲۳٫۶ ۲٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۲۶٫۵

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ،
برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار
از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۵۱ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 49.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 2. هوای شیراز برای دهه آخر سال ۹۵ چگونه است Teeth

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/13 معادل 1.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/22 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 4.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 3.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 3.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 51.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/06 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/12 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/16 معادل 11.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/17 معادل 4.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/03/31 معادل 8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/06/29 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/07/11 معادل میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 16. سلام آقای اسماعیلی.مرسی از سایت خوبت.در کل امسال دیم بکاریم یا نه؟؟؟برا فراشبند چطوره؟

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • ریسکش برای پاییز زیاده ، ممکنه خوب بشه و ممکنه با وقفه ، اما برای دی به بعد میشه امید داشت که حداقل با ریسک کمتری شاهد بارشهای نسبتا منظم باشیم

   تصمیم نهایی در مورد کاشت دیم با خود کشاورزان هست ، بنده با کشاورزی آشنایی کمی دارم ،
   فقط میتونم این رو بگم که فعلا برای اواخر آبان و اوایل آذر شرایط برای بارش مهیاست اما هیچ قطعیتی رو نمیتونم تضمین کنم و پیش بینی ها هم حاکی از اینه که در ادامه آذر هم بارشها کمتر از حالت طبیعی هست اما اینکه منظم و با مقدار کم بباره هم تا اولین سیستم وارد نشه پیش بینیش سخته

   Thumb up 1 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/01 معادل 16.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته شیراز تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/02 معادل 21.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شیراز ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette