پیش بینی هوای اقلید
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان اقلید – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۷۲ * * * * * * ۰ ۲۵٫۲ ۱٫۴ ۲٫۳ ۲۷ ۴۸٫۲ ۱۰۴٫۱
۱۳۷۳ ۳۹٫۶ ۱۵٫۴ ۲٫۷ ۰٫۲ ۱٫۵ ۱٫۱ ۳ ۹۵٫۲ ۱۵۱٫۸ ۱۵٫۸ ۷۵٫۳ ۴۰٫۴ ۴۴۲
۱۳۷۴ ۳۰٫۵ ۲۲ ۱۵٫۳ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۳۱٫۸ ۰ ۳۳٫۲ ۵۴٫۸ ۳۷٫۵ ۱۱۲ ۳۳۷٫۱۱
۱۳۷۵ ۶۴٫۹ ۱۵٫۵ ۹٫۹ ۰٫۷ ۱٫۵ ۰٫۸ ۴٫۷ ۰٫۲ ۱۱٫۴ ۱۷ ۱۶٫۴ ۲۸٫۷ ۱۷۱٫۷
۱۳۷۶ ۹۸٫۲ ۴۶٫۳ ۰٫۱ ۱٫۹ ۰٫۵ ۰ ۰٫۰۱ ۴٫۸ ۳۸٫۸ ۵۲٫۹ ۱۳۰٫۴ ۷۷ ۴۵۰٫۹۱
۱۳۷۷ ۳۱٫۹ ۶٫۸ ۱٫۱ ۰٫۴ ۲ ۰٫۹ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۲۷٫۱ ۵۶٫۵ ۱۴۶٫۷ ۲۷۳٫۴۲
۱۳۷۸ ۲۵٫۳ ۱ ۰ ۰ ۰٫۷ ۰ ۰٫۳ ۱۸٫۲ ۱۴٫۷ ۲۶٫۵ ۵۸٫۱ ۸٫۲ ۱۵۳
۱۳۷۹ ۲۴٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷٫۴ ۴۰ ۵۲٫۲ ۳۸٫۷ ۲۷٫۸ ۳۰٫۳ ۲۲۱٫۳
۱۳۸۰ ۱۴٫۲ ۱۹٫۶ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۱۹۴ ۱۶۶ ۱۹٫۴ ۲۷٫۵ ۴۵۸٫۵
۱۳۸۱ ۱۳۶٫۶ ۶٫۴ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۳ ۳۳٫۸ ۱۰٫۷ ۷۳٫۶ ۶۱٫۵ ۳۳۹٫۴
۱۳۸۲ ۵۵٫۳ ۳۴٫۸ ۰ ۰ ۳٫۸ ۰ ۰٫۳ ۰ ۱۰۰٫۹ ۲۵۱٫۴ ۶۴٫۵ ۱۰۵٫۱ ۶۱۶٫۱
۱۳۸۳ ۵۹٫۸ ۸٫۵ ۰ ۱۴٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۱۹۸٫۹ ۱۲۴٫۷ ۳۱٫۴ ۲۸٫۶ ۴۶۶٫۱
۱۳۸۴ ۳٫۷ ۰٫۷ ۱٫۶ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۱۴٫۸ ۰٫۹ ۱۳۶٫۴ ۸۷٫۸ ۱۱٫۸ ۲۵۸٫۲
۱۳۸۵ ۵۷٫۵ ۱۵٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱٫۴ ۵۲٫۸ ۱۶٫۱ ۷۹٫۵ ۷۶٫۳ ۳۱۹٫۴
۱۳۸۶ ۱۵۹٫۳ ۵ ۷٫۳ ۴٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴٫۶ ۲۷٫۶ ۲۰٫۹ ۰ ۲۵۹
۱۳۸۷ ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰٫۷ ۰ ۳۴٫۲ ۴۲٫۹ ۲۰٫۵ ۲۶٫۵ ۵۷٫۳ ۱۸۲٫۹
۱۳۸۸ ۹۹٫۷ ۶٫۷ ۱٫۲ ۹ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۸ ۶۴٫۲ ۸٫۷ ۴۸٫۶ ۲۵٫۶ ۳۱۲٫۵
۱۳۸۹ ۴۰٫۴ ۱۳٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۲ ۳۵٫۸ ۷۷٫۴ ۱۳۰٫۶ ۳۱۱٫۱
۱۳۹۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۴٫۳ ۳۷٫۲ ۲۴٫۹ ۸۷٫۶ ۳٫۷ ۲۸۰٫۷
۱۳۹۱ ۱۵۰ ۴٫۱ ۰٫۴ ۱٫۸ ۰ ۰ ۶٫۷ ۲۸٫۸ ۹۷٫۸ ۲۷٫۶ ۲۳ ۳۵٫۴ ۳۷۵٫۶
۱۳۹۲ ۱۰۹٫۷ ۲۵٫۲ ۰ ۰ ۵٫۷ ۰ ۰ ۱۷٫۸ ۵٫۴ ۳۱٫۳ ۱۹٫۶ ۲۱٫۳ ۲۳۶
۱۳۹۳ ۵۸٫۲ ۸٫۴ ۰٫۲ ۰٫۲ ۰ ۰ ۵٫۸ ۲۵٫۷ ۳۸ ۲۲ ۱۷٫۴ ۵۸٫۸ ۲۳۴٫۷
۱۳۹۴ ۶۸٫۴ ۱۵٫۲ ۰ ۶٫۹ ۳٫۷ ۶٫۲ ۰ ۳۲٫۶ ۲۱٫۴ ۹۰٫۷ ۱۷٫۴ ۱۷٫۲ ۲۷۹٫۷
۱۳۹۵ ۵۴٫۴ ۱۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۶۴٫۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید

۲۱ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/17 معادل 1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 2. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/18 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 5.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/13 معادل 19.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/14 معادل 1.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/25 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/26 معادل 4.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 9.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 1.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/11 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 12 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 12 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/15 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 16.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. محمدحسین حبیبی

  درود
  لطفا یک گروه هواشناسی تو تلگرام درست کنید
  تا دوستان علاوه بر خواندن مطالب و تعقیب نقشه های
  هواشناسی، نظرات و سوالات خودشون رو بذارن
  با تشکر
  با امید مساعدت شما

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • سلام
   چشم آقای حبیبی البته بنده توی گروه هواشناسی فارس هستم در خدمتتون
   فقط چون اون گروه مختص دوستان فارسی هست و هر کسی رو هم اونجا راه نمیدن ROTFL بنده نمیتونم لینکش رو به شکل عموم بذارم و توی اون گروه برای جلوگیری از ایجاد مشکل و سالم موندن فضای دوستانه ، فقط اعضایی که تایید شده هستند رو به صلاحدید مدیران اضافه میکنن.

   به هر حال شاید در آینده نزدیک کانال مخصوص کازرونی ها که فقط هوای کازرون رو پوشش میده به کانال مخصوص فارس تبدیل شد. https://t.me/kazeroonweather

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • محمدحسین حبیبی

    ممنون من ساکن اقلید هستم
    کانال تو تلگرام زیاده
    اما گروه کم هست
    کانال یکطرفه هست
    اما گروه دو طرفه واسه پرسش
    و پاسخ عال هست

    Thumb up 0 Thumb down 0

   • بله در مورد اینکه اهل اقلید هستین کاملا مطلع هستم
    در مورد گروه با توجه به اینکه شاغلم و در حال طراحی چند برنامه هواشناسی هم هستم میترسم فرصت پاسخگویی نداشته باشم و دوستان ناراحت بشن
    ضمن اینکه گروه نیاز به مراقبت دائمی داره و حتما باید خوب مدیریت بشه و گرنه کنترلش سخت میشه
    گروههای زیادی راه انداری شد ولی به دلیل اینکه خوب مدیریت نشد اکثرا دچار مشکل شدن برای همین گروه کم هست
    به هر حال توی گروه هواشناسی فارس با نام پسر ناشناخته (اسماعیلی فرد) در خدمتتون هستم و هر از گاهی اظهار نظرهایی هم دارم

    Thumb up 1 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/13 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/22 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 5.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 2.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 7.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 4.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/29 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette