پیش بینی هوای اقلید

این مطلب را به اشتراک بگذارید
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان اقلید – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۷۲ * * * * * * ۰ ۲۵٫۲ ۱٫۴ ۲٫۳ ۲۷ ۴۸٫۲ ۱۰۴٫۱
۱۳۷۳ ۳۹٫۶ ۱۵٫۴ ۲٫۷ ۰٫۲ ۱٫۵ ۱٫۱ ۳ ۹۵٫۲ ۱۵۱٫۸ ۱۵٫۸ ۷۵٫۳ ۴۰٫۴ ۴۴۲
۱۳۷۴ ۳۰٫۵ ۲۲ ۱۵٫۳ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۳۱٫۸ ۰ ۳۳٫۲ ۵۴٫۸ ۳۷٫۵ ۱۱۲ ۳۳۷٫۱۱
۱۳۷۵ ۶۴٫۹ ۱۵٫۵ ۹٫۹ ۰٫۷ ۱٫۵ ۰٫۸ ۴٫۷ ۰٫۲ ۱۱٫۴ ۱۷ ۱۶٫۴ ۲۸٫۷ ۱۷۱٫۷
۱۳۷۶ ۹۸٫۲ ۴۶٫۳ ۰٫۱ ۱٫۹ ۰٫۵ ۰ ۰٫۰۱ ۴٫۸ ۳۸٫۸ ۵۲٫۹ ۱۳۰٫۴ ۷۷ ۴۵۰٫۹۱
۱۳۷۷ ۳۱٫۹ ۶٫۸ ۱٫۱ ۰٫۴ ۲ ۰٫۹ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۲۷٫۱ ۵۶٫۵ ۱۴۶٫۷ ۲۷۳٫۴۲
۱۳۷۸ ۲۵٫۳ ۱ ۰ ۰ ۰٫۷ ۰ ۰٫۳ ۱۸٫۲ ۱۴٫۷ ۲۶٫۵ ۵۸٫۱ ۸٫۲ ۱۵۳
۱۳۷۹ ۲۴٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷٫۴ ۴۰ ۵۲٫۲ ۳۸٫۷ ۲۷٫۸ ۳۰٫۳ ۲۲۱٫۳
۱۳۸۰ ۱۴٫۲ ۱۹٫۶ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۱۹۴ ۱۶۶ ۱۹٫۴ ۲۷٫۵ ۴۵۸٫۵
۱۳۸۱ ۱۳۶٫۶ ۶٫۴ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۳ ۳۳٫۸ ۱۰٫۷ ۷۳٫۶ ۶۱٫۵ ۳۳۹٫۴
۱۳۸۲ ۵۵٫۳ ۳۴٫۸ ۰ ۰ ۳٫۸ ۰ ۰٫۳ ۰ ۱۰۰٫۹ ۲۵۱٫۴ ۶۴٫۵ ۱۰۵٫۱ ۶۱۶٫۱
۱۳۸۳ ۵۹٫۸ ۸٫۵ ۰ ۱۴٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۱۹۸٫۹ ۱۲۴٫۷ ۳۱٫۴ ۲۸٫۶ ۴۶۶٫۱
۱۳۸۴ ۳٫۷ ۰٫۷ ۱٫۶ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۱۴٫۸ ۰٫۹ ۱۳۶٫۴ ۸۷٫۸ ۱۱٫۸ ۲۵۸٫۲
۱۳۸۵ ۵۷٫۵ ۱۵٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱٫۴ ۵۲٫۸ ۱۶٫۱ ۷۹٫۵ ۷۶٫۳ ۳۱۹٫۴
۱۳۸۶ ۱۵۹٫۳ ۵ ۷٫۳ ۴٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴٫۶ ۲۷٫۶ ۲۰٫۹ ۰ ۲۵۹
۱۳۸۷ ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰٫۷ ۰ ۳۴٫۲ ۴۲٫۹ ۲۰٫۵ ۲۶٫۵ ۵۷٫۳ ۱۸۲٫۹
۱۳۸۸ ۹۹٫۷ ۶٫۷ ۱٫۲ ۹ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۸ ۶۴٫۲ ۸٫۷ ۴۸٫۶ ۲۵٫۶ ۳۱۲٫۵
۱۳۸۹ ۴۰٫۴ ۱۳٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۲ ۳۵٫۸ ۷۷٫۴ ۱۳۰٫۶ ۳۱۱٫۱
۱۳۹۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۴٫۳ ۳۷٫۲ ۲۴٫۹ ۸۷٫۶ ۳٫۷ ۲۸۰٫۷
۱۳۹۱ ۱۵۰ ۴٫۱ ۰٫۴ ۱٫۸ ۰ ۰ ۶٫۷ ۲۸٫۸ ۹۷٫۸ ۲۷٫۶ ۲۳ ۳۵٫۴ ۳۷۵٫۶
۱۳۹۲ ۱۰۹٫۷ ۲۵٫۲ ۰ ۰ ۵٫۷ ۰ ۰ ۱۷٫۸ ۵٫۴ ۳۱٫۳ ۱۹٫۶ ۲۱٫۳ ۲۳۶
۱۳۹۳ ۵۸٫۲ ۸٫۴ ۰٫۲ ۰٫۲ ۰ ۰ ۵٫۸ ۲۵٫۷ ۳۸ ۲۲ ۱۷٫۴ ۵۸٫۸ ۲۳۴٫۷
۱۳۹۴ ۶۸٫۴ ۱۵٫۲ ۰ ۶٫۹ ۳٫۷ ۶٫۲ ۰ ۳۲٫۶ ۲۱٫۴ ۹۰٫۷ ۱۷٫۴ ۱۷٫۲ ۲۷۹٫۷
۱۳۹۵ ۵۴٫۴ ۱۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۶۴٫۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید

۲ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/17 معادل 1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 2. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/18 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 5.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/13 معادل 19.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/14 معادل 1.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/25 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/26 معادل 4.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 9.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette