پیش بینی هوای زرقان
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان زرقان – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۶۱ ۵۹٫۲ ۲٫۳ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۹٫۲ ۷۸٫۷ ۹٫۲ ۵۸٫۳ ۱۵٫۸ ۷۲٫۵ ۳۰۵٫۲۱
۱۳۶۲ ۲۷ ۱۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٫۴ ۱۵٫۷ ۱۵٫۸ ۳۵٫۷ ۱۰۷
۱۳۶۳ ۸۷٫۵ ۳۷ ۰ ۰ ۰٫۰۱ * ۰٫۰۱ ۲۸٫۳ ۳۴٫۵ ۱۱۷٫۷ ۷۳٫۴ ۵٫۴ ۳۸۳٫۸۲
۱۳۶۴ ۶٫۴ ۲۱٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۶۸٫۲ ۴۱٫۴ ۲۰٫۷ ۴۱٫۶ ۲۱۸٫۷۱
۱۳۶۵ ۶۰٫۴ ۲۶٫۴ ۰ ۰ ۰٫۴ ۴٫۸ ۰ ۴۶٫۶ ۲۶۵٫۲ ۵٫۴ ۱۷ ۷۴٫۶ ۵۰۰٫۸
۱۳۶۶ ۴۱ ۰٫۰۱ ۰٫۴ ۰ ۰٫۸ ۰ ۰٫۶ ۱۸٫۸ ۴٫۶ ۱۶۹٫۶ ۹۴٫۸ ۷۲٫۶ ۴۰۳٫۲۱
۱۳۶۷ ۲۹٫۸ ۴۷٫۶ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱ ۷۴٫۶ ۱۲٫۹ ۲۴٫۷ ۲۱۰٫۶۱
۱۳۶۸ ۲۴٫۴ ۱۶٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶٫۴ ۷۳٫۴ ۷۲ ۱۴۱ ۹٫۶ ۳۷۳
۱۳۶۹ ۱۸٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٫۹ ۱۳۵٫۳ ۸۰٫۴ ۶۴٫۶ ۳۰۹٫۴
۱۳۷۰ ۲۱٫۶ ۰ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰ ۷ ۰ ۷۶٫۳ ۴۷٫۵ ۴۶٫۲ ۴۵٫۴ ۲۴۴٫۳
۱۳۷۱ ۱۵٫۳ ۳۸٫۹ ۱٫۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۱۲۴٫۹ ۱۴۲٫۲ ۶۶٫۶ ۱۳۰٫۹ ۵۱۹٫۹۱
۱۳۷۲ ۱۵٫۹ ۱۴٫۴ ۰ ۰ ۰ ۱٫۷ ۰ ۹ ۱٫۶ ۱٫۸ ۳۱٫۸ ۸۷٫۳ ۱۶۳٫۵
۱۳۷۳ ۳۸٫۳ ۳۶٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۸ ۸۸٫۵ ۱۱۳٫۲ ۶٫۳ ۱۵۴٫۹ ۳۵ ۴۷۳٫۱
۱۳۷۴ ۲۴٫۲ ۶۲٫۲ ۶٫۳ ۰ ۰ ۰ ۲۷٫۸ ۰ ۱۱۵٫۲ ۱۶۱٫۱ ۴۳٫۲ ۸۲٫۸ ۵۲۲٫۸
۱۳۷۵ ۱۱۸٫۶ ۳ ۱٫۲ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۱ ۳٫۴ ۰ ۶٫۳ ۲۸٫۳ ۲۰٫۲ ۲۹٫۹ ۲۱۱٫۹۲
۱۳۷۶ ۹۹ ۱۵٫۹ ۰٫۶ ۱٫۲ ۰٫۸ ۰ ۰٫۳ ۱۲٫۵ ۹۷٫۹ ۶۱٫۱ ۱۵۷٫۹ ۵۰ ۴۹۷٫۲
۱۳۷۷ ۵۶٫۱ ۱۸٫۶ ۰٫۷ ۰ ۱ ۱٫۸ ۰٫۲ ۰ ۰ ۷۳٫۳ ۹۹٫۶ ۱۸۱٫۲ ۴۳۲٫۵
۱۳۷۸ ۸٫۴ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰٫۵ ۱۷٫۳ ۱۰۰٫۷ ۵۷٫۸ ۱ ۱۸۶٫۰۱
۱۳۷۹ ۳٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱٫۶ ۵۶٫۹ ۸۰٫۵ ۳۰٫۲ ۳۸٫۹ ۷٫۲ ۲۲۸٫۷۱
۱۳۸۰ ۵ ۲٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵٫۸ ۱۲۷٫۷ ۱۵۹ ۲۹٫۶ ۴۳٫۷ ۳۷۳٫۲
۱۳۸۱ ۷۳٫۴ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲۱ ۲۸٫۵ ۱۰۸ ۵۱٫۶ ۲۸۷
۱۳۸۲ ۷۰ ۳٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹٫۴ ۲۳۰٫۶ ۱۵ ۸٫۶ ۳۷۷
۱۳۸۳ ۳۵٫۷ ۹٫۲ ۰ ۵٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۴٫۴ ۱۰۷٫۷ ۴۳٫۵ ۵۳٫۴ ۵۳۹٫۴
۱۳۸۴ ۰٫۱ ۵٫۲ ۰٫۲ ۰٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۷۷٫۴ ۲٫۷ ۱۰۵ ۵۷٫۳ ۱۰٫۵ ۲۵۸٫۸۱
۱۳۸۵ ۵۵٫۴ ۹٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷۱٫۸ ۳۰٫۵ ۷۳٫۳ ۴۰٫۱ ۲۸۱٫۵
۱۳۸۶ ۹۹٫۲ ۲٫۷ ۰ ۰٫۷ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۳۳٫۲ ۳۳ ۲۵٫۴ ۰ ۱۹۴٫۲۱
۱۳۸۷ ۳٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶٫۹ ۳٫۸ ۱۷٫۷ ۲۶٫۳ ۳۱٫۵ ۱۲۹٫۸
۱۳۸۸ ۶۱٫۵ ۰٫۱ ۱٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵٫۶ ۱۰۱٫۱ ۱۲٫۷ ۳۳٫۵ ۳۱٫۳ ۲۶۷
۱۳۸۹ ۲۰ ۸٫۵ ۴٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۳۰٫۹ ۷۴٫۴ ۷۳٫۷ ۲۱۲٫۴
۱۳۹۰ ۳۰٫۷ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶٫۸ ۴۶٫۴ ۵۱٫۵ ۱۰۹٫۶ ۲۲٫۳ ۲۸۷٫۶
۱۳۹۱ ۴۳٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴٫۵ ۲۵٫۴ ۱۳۴٫۱ ۴۳٫۹ ۳۰٫۴ ۲۰٫۴ ۳۰۲٫۴
۱۳۹۲ ۹۵٫۱ ۲۳٫۶ ۰ ۰ ۸٫۴ ۰ ۰ ۵۴٫۲ ۲٫۲ ۷۳٫۲ ۱۸٫۹ ۶٫۹ ۲۸۲٫۵
۱۳۹۳ ۴۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲٫۵ ۴۱٫۵ ۱۱٫۶ ۵۶٫۴ ۳۶ ۲۰۹٫۶
۱۳۹۴ ۲۱٫۵ ۸٫۵ ۰ ۲٫۸ ۰٫۸ ۴٫۱ ۳٫۴ ۷۶٫۲ ۱۰٫۳ ۸۶٫۸ ۱۰٫۶ ۵٫۳ ۲۳۰٫۳
۱۳۹۵ ۳۰٫۸ ۳٫۸ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰ * * * * * * ۳۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۱۰ دیدگاه

  1. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/16 معادل 3.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  2. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/17 معادل 10 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  3. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/18 معادل 8.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  4. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/05/26 معادل 1.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  5. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/01 معادل 11.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  6. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/02 معادل 21.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  7. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/03 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  8. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/07 معادل 4.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  9. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/25 معادل 2.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  10. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/10/18 معادل 3.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette