پیش بینی هوای زرقان
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان زرقان – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۶۱ ۵۹٫۲ ۲٫۳ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۹٫۲ ۷۸٫۷ ۹٫۲ ۵۸٫۳ ۱۵٫۸ ۷۲٫۵ ۳۰۵٫۲۱
۱۳۶۲ ۲۷ ۱۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٫۴ ۱۵٫۷ ۱۵٫۸ ۳۵٫۷ ۱۰۷
۱۳۶۳ ۸۷٫۵ ۳۷ ۰ ۰ ۰٫۰۱ * ۰٫۰۱ ۲۸٫۳ ۳۴٫۵ ۱۱۷٫۷ ۷۳٫۴ ۵٫۴ ۳۸۳٫۸۲
۱۳۶۴ ۶٫۴ ۲۱٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۶۸٫۲ ۴۱٫۴ ۲۰٫۷ ۴۱٫۶ ۲۱۸٫۷۱
۱۳۶۵ ۶۰٫۴ ۲۶٫۴ ۰ ۰ ۰٫۴ ۴٫۸ ۰ ۴۶٫۶ ۲۶۵٫۲ ۵٫۴ ۱۷ ۷۴٫۶ ۵۰۰٫۸
۱۳۶۶ ۴۱ ۰٫۰۱ ۰٫۴ ۰ ۰٫۸ ۰ ۰٫۶ ۱۸٫۸ ۴٫۶ ۱۶۹٫۶ ۹۴٫۸ ۷۲٫۶ ۴۰۳٫۲۱
۱۳۶۷ ۲۹٫۸ ۴۷٫۶ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱ ۷۴٫۶ ۱۲٫۹ ۲۴٫۷ ۲۱۰٫۶۱
۱۳۶۸ ۲۴٫۴ ۱۶٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶٫۴ ۷۳٫۴ ۷۲ ۱۴۱ ۹٫۶ ۳۷۳
۱۳۶۹ ۱۸٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٫۹ ۱۳۵٫۳ ۸۰٫۴ ۶۴٫۶ ۳۰۹٫۴
۱۳۷۰ ۲۱٫۶ ۰ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰ ۷ ۰ ۷۶٫۳ ۴۷٫۵ ۴۶٫۲ ۴۵٫۴ ۲۴۴٫۳
۱۳۷۱ ۱۵٫۳ ۳۸٫۹ ۱٫۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۱۲۴٫۹ ۱۴۲٫۲ ۶۶٫۶ ۱۳۰٫۹ ۵۱۹٫۹۱
۱۳۷۲ ۱۵٫۹ ۱۴٫۴ ۰ ۰ ۰ ۱٫۷ ۰ ۹ ۱٫۶ ۱٫۸ ۳۱٫۸ ۸۷٫۳ ۱۶۳٫۵
۱۳۷۳ ۳۸٫۳ ۳۶٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۸ ۸۸٫۵ ۱۱۳٫۲ ۶٫۳ ۱۵۴٫۹ ۳۵ ۴۷۳٫۱
۱۳۷۴ ۲۴٫۲ ۶۲٫۲ ۶٫۳ ۰ ۰ ۰ ۲۷٫۸ ۰ ۱۱۵٫۲ ۱۶۱٫۱ ۴۳٫۲ ۸۲٫۸ ۵۲۲٫۸
۱۳۷۵ ۱۱۸٫۶ ۳ ۱٫۲ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۱ ۳٫۴ ۰ ۶٫۳ ۲۸٫۳ ۲۰٫۲ ۲۹٫۹ ۲۱۱٫۹۲
۱۳۷۶ ۹۹ ۱۵٫۹ ۰٫۶ ۱٫۲ ۰٫۸ ۰ ۰٫۳ ۱۲٫۵ ۹۷٫۹ ۶۱٫۱ ۱۵۷٫۹ ۵۰ ۴۹۷٫۲
۱۳۷۷ ۵۶٫۱ ۱۸٫۶ ۰٫۷ ۰ ۱ ۱٫۸ ۰٫۲ ۰ ۰ ۷۳٫۳ ۹۹٫۶ ۱۸۱٫۲ ۴۳۲٫۵
۱۳۷۸ ۸٫۴ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰٫۵ ۱۷٫۳ ۱۰۰٫۷ ۵۷٫۸ ۱ ۱۸۶٫۰۱
۱۳۷۹ ۳٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱٫۶ ۵۶٫۹ ۸۰٫۵ ۳۰٫۲ ۳۸٫۹ ۷٫۲ ۲۲۸٫۷۱
۱۳۸۰ ۵ ۲٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵٫۸ ۱۲۷٫۷ ۱۵۹ ۲۹٫۶ ۴۳٫۷ ۳۷۳٫۲
۱۳۸۱ ۷۳٫۴ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲۱ ۲۸٫۵ ۱۰۸ ۵۱٫۶ ۲۸۷
۱۳۸۲ ۷۰ ۳٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹٫۴ ۲۳۰٫۶ ۱۵ ۸٫۶ ۳۷۷
۱۳۸۳ ۳۵٫۷ ۹٫۲ ۰ ۵٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۴٫۴ ۱۰۷٫۷ ۴۳٫۵ ۵۳٫۴ ۵۳۹٫۴
۱۳۸۴ ۰٫۱ ۵٫۲ ۰٫۲ ۰٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۷۷٫۴ ۲٫۷ ۱۰۵ ۵۷٫۳ ۱۰٫۵ ۲۵۸٫۸۱
۱۳۸۵ ۵۵٫۴ ۹٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷۱٫۸ ۳۰٫۵ ۷۳٫۳ ۴۰٫۱ ۲۸۱٫۵
۱۳۸۶ ۹۹٫۲ ۲٫۷ ۰ ۰٫۷ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۳۳٫۲ ۳۳ ۲۵٫۴ ۰ ۱۹۴٫۲۱
۱۳۸۷ ۳٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶٫۹ ۳٫۸ ۱۷٫۷ ۲۶٫۳ ۳۱٫۵ ۱۲۹٫۸
۱۳۸۸ ۶۱٫۵ ۰٫۱ ۱٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵٫۶ ۱۰۱٫۱ ۱۲٫۷ ۳۳٫۵ ۳۱٫۳ ۲۶۷
۱۳۸۹ ۲۰ ۸٫۵ ۴٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۳۰٫۹ ۷۴٫۴ ۷۳٫۷ ۲۱۲٫۴
۱۳۹۰ ۳۰٫۷ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶٫۸ ۴۶٫۴ ۵۱٫۵ ۱۰۹٫۶ ۲۲٫۳ ۲۸۷٫۶
۱۳۹۱ ۴۳٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴٫۵ ۲۵٫۴ ۱۳۴٫۱ ۴۳٫۹ ۳۰٫۴ ۲۰٫۴ ۳۰۲٫۴
۱۳۹۲ ۹۵٫۱ ۲۳٫۶ ۰ ۰ ۸٫۴ ۰ ۰ ۵۴٫۲ ۲٫۲ ۷۳٫۲ ۱۸٫۹ ۶٫۹ ۲۸۲٫۵
۱۳۹۳ ۴۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲٫۵ ۴۱٫۵ ۱۱٫۶ ۵۶٫۴ ۳۶ ۲۰۹٫۶
۱۳۹۴ ۲۱٫۵ ۸٫۵ ۰ ۲٫۸ ۰٫۸ ۴٫۱ ۳٫۴ ۷۶٫۲ ۱۰٫۳ ۸۶٫۸ ۱۰٫۶ ۵٫۳ ۲۳۰٫۳
۱۳۹۵ ۳۰٫۸ ۳٫۸ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰ * * * * * * ۳۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید

۱۰ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 13950512 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/18 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 7.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/12 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/13 معادل 1.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/14 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/25 معادل 2.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/03 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/03 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 14.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 1.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 8.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 8.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 44.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/12 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/13 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/17 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/22 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 2.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 0.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 4.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. بارش 24 ساعت گذشته زرقان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 53.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی زرقان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette