بایگانی برچسب: پیش بینی یک هفته ای بارش به تفکیک روز

نقشه های پیش بینی بارش پنج ،شش ، هفت و ده روزه کشور از چند سایت مختلف

هواشناسی

نقشه های پیش بینی بارش پنج ،شش ، هفت و ده روزه کشور از چند سایت مختلف پیش بینی بارش از هواشناسی کرمانشاه روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم   پیش بینی سه روزه بارش روز اول روز اول روز دوم   پیش بینی شش روزه از سایت wxmaps روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم   پیش بینی هفت روزه از سایت ham weather روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم روز هفتم پیش بینی ۱۰ روزه سایت accu  (متوسط بارش در مناطق) روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم روز هفتم   روز هشتم   روز نهم   روز دهم  

ادامه نوشته »