نقشه های هواشناسی

نقشه های رطوبت ، دما و وزش باد و پوشش ابر در ترازهای مختلف  

نقشه ترازهای مختلف جو

( معمولا ابر ها در تراز ۷۰۰ تا ۸۵۰ هکتو پاسکال تشکیل میشوند) نقشه ی میزان رطوبت در تراز ۸۵۰ جو نقشه ی دما در تراز ۸۵۰   نقشه سرعت وزش باد در تراز۸۵۰ نقشه میزان رطوبت بالای ۷۰ درصد در سه تراز ۳۰۰ ، ۵۰۰ و ۸۰۰ و همچنین میزان پوشش ابر بالای ۵۰ در صد به طور همزمان تا شش روز آینده وضعیت فعلی تا ۱۲ ساعت آینده روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم روز ششم نقشه رطوبت در تراز ۳۰۰ ، ۵۰۰ و ۸۰۰

ادامه نوشته »