فارس

پیش بینی هوای شیراز

برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.


آمار میانگین بلند مدت بارش کازرون
آمار میانگین بلند مدت بارش کازرون

آرشیو بارندگی شهر شیراز – فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۵۰ ۳۶٫۸ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰ ۰ ۱۷٫۲ ۴۱٫۶ ۱۱۷٫۴ ۱۲۳٫۵ ۱۱۳٫۸ ۴۵۰٫۷۱
۱۳۵۱ ۸۸٫۱ ۱۴٫۸ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۴۸٫۶ ۷۹٫۱ ۷ ۳۱٫۸ ۲۶۹٫۴۳
۱۳۵۲ ۲۰٫۵ ۰٫۰۱ ۰ ۱۵٫۶ ۲٫۲ ۰ ۰ ۰ ۲٫۸ ۱۳۰٫۳ ۸۲٫۷ ۹٫۶ ۲۶۳٫۷۱
۱۳۵۳ ۴۱٫۵ ۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۲ ۰ ۸۵٫۷ ۸۹٫۴ ۶۰٫۱ ۱۵٫۷ ۲۹۵٫۲
۱۳۵۴ ۲۷٫۵ ۸۷٫۷ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳٫۴ ۶۵٫۲ ۲۹٫۳ ۱۳۷٫۹ ۸۵٫۹ ۴۳۸٫۹
۱۳۵۵ ۶۵٫۱ ۳۱٫۶ ۱٫۱ ۰ ۸٫۱ ۰ ۵ ۲۵٫۱ ۹٫۴ ۱۳۴٫۵ ۱۰٫۸ ۰ ۲۹۰٫۷
۱۳۵۶ ۹۱٫۱ ۲٫۹ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۸۵٫۴ ۲۴ ۱۳۸٫۴ ۳۷٫۲ ۴۸٫۶ ۴۲۷٫۶۱
۱۳۵۷ ۲۱٫۳ ۴ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۵۷٫۷ ۶۱٫۲ ۶۳٫۳ ۹۲٫۷ ۶۲٫۵ ۳۶۲٫۷۱
۱۳۵۸ ۱۱٫۸ ۱۴٫۶ ۵٫۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۸۴٫۸ ۵۳ ۱۵۴٫۲ ۹۳٫۶ ۴۱۷٫۸۳
۱۳۵۹ ۱۳٫۵ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷۸٫۷ ۴۳٫۲ ۴۸٫۳ ۷۴٫۹ ۲۶۰٫۷
۱۳۶۰ ۲۷٫۷ ۱۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲٫۸ ۲٫۲ ۷۱٫۱ ۸۴٫۶ ۹۲٫۴ ۲۹۰٫۹۱
۱۳۶۱ ۴۷٫۹ ۲٫۵ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۸٫۲ ۷۲ ۴۱٫۳ ۵۱٫۵ ۱۴٫۸ ۷۴٫۱ ۳۱۲٫۳۱
۱۳۶۲ ۳۳٫۲ ۲٫۷ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۵٫۶ ۹٫۶ ۱۲٫۶ ۴۲٫۷ ۱۰۶٫۵
۱۳۶۳ ۶۶٫۲ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۸ ۴۲٫۳ ۱۱۹٫۶ ۵۸٫۸ ۷٫۷ ۳۶۴٫۴
۱۳۶۴ ۴ ۲۵٫۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱۰ ۶۶٫۲ ۴۰٫۱ ۲۲٫۲ ۳۷٫۷ ۲۰۵٫۳۱
۱۳۶۵ ۴۴٫۱ ۱۵٫۵ ۰ ۰ ۰ ۲٫۲ ۰ ۵۴٫۲ ۲۷۲ ۸٫۵ ۱۱٫۸ ۶۶٫۵ ۴۷۴٫۸
۱۳۶۶ ۵۲ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰٫۲ ۱۹٫۸ ۲٫۴ ۱۶۵٫۲ ۶۹٫۸ ۶۹٫۱ ۳۷۹٫۳
۱۳۶۷ ۲۴ ۴۴ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸٫۶ ۷۲٫۸ ۱۶٫۹ ۳۱٫۱ ۲۲۷٫۴۱
۱۳۶۸ ۲۰ ۲۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷٫۳ ۷۲٫۴ ۷۴٫۵ ۱۴۱ ۱۰٫۴ ۳۷۶
۱۳۶۹ ۲۳٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰٫۴ ۱۲۶٫۱ ۱۱۸٫۶ ۸۱٫۸ ۳۷۰٫۳
۱۳۷۰ ۲۳٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۷٫۹ ۰ ۶۹٫۸ ۶۴٫۵ ۵۷٫۶ ۴۹٫۳ ۲۷۲٫۵۳
۱۳۷۱ ۲۱ ۲۹٫۳ ۰٫۸ ۰ ۴٫۶ ۰٫۱ ۰ ۰ ۱۸۴٫۲ ۱۶۴٫۶ ۶۶٫۳ ۱۱۰٫۱ ۵۸۱
۱۳۷۲ ۱۵ ۱۶٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۰۱ ۷٫۹ ۱٫۵ ۲٫۶ ۱۸٫۱ ۹۳ ۱۵۴٫۵۱
۱۳۷۳ ۲۹٫۶ ۲۸٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۱٫۸ ۸۴٫۵ ۹۹٫۵ ۴ ۱۵۵٫۳ ۴۸ ۴۵۱٫۲
۱۳۷۴ ۱۵٫۳ ۵۷٫۱ ۶٫۳ ۰ ۰٫۱ ۰ ۲۷ ۰ ۱۴۴٫۶ ۱۷۷٫۶ ۵۵٫۱ ۹۴٫۵ ۵۷۷٫۶
۱۳۷۵ ۸۵٫۲ ۲٫۶ ۱٫۸ ۰٫۵ ۲۲٫۶ ۰٫۳ ۱٫۸ ۰ ۵ ۲۴٫۸ ۲۵٫۳ ۳۲٫۳ ۲۰۲٫۲
۱۳۷۶ ۹۷٫۷ ۱۳٫۹ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۵ ۲۰٫۱ ۱۰۸٫۸ ۷۳٫۱ ۱۲۲٫۶ ۶۱٫۷ ۴۹۸٫۴۲
۱۳۷۷ ۵۸٫۶ ۵٫۱ ۰٫۴ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۱ ۰ ۰ ۹۴٫۷ ۸۲ ۱۲۷٫۱ ۳۶۸٫۰۳
۱۳۷۸ ۴٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۴ ۱۱٫۸ ۱۴۲٫۳ ۳۵٫۱ ۰٫۷ ۱۹۴٫۸۱
۱۳۷۹ ۲٫۲ ۰٫۳ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱۰٫۳ ۷۲٫۴ ۷۴٫۹ ۳۶٫۸ ۲۸٫۱ ۹٫۶ ۲۳۴٫۶۱
۱۳۸۰ ۲٫۶ ۱٫۵ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶٫۵ ۱۳۸٫۸ ۹۵ ۴۰٫۲ ۳۲٫۵ ۳۱۷٫۳
۱۳۸۱ ۷۲٫۴ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۲٫۳ ۳۱٫۷ ۲۱٫۷ ۱۲٫۵ ۷۰٫۸ ۲۱۱٫۵۱
۱۳۸۲ ۷۴٫۲ ۴٫۸ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۶۱٫۲ ۲۲۱ ۲۵٫۵ ۸٫۱ ۳۹۴٫۸۲
۱۳۸۳ ۲۶٫۷ ۲٫۳ ۰ ۱٫۵ ۰ ۰ ۰ ۱٫۲ ۲۷۵ ۱۲۲٫۷ ۵۴٫۵ ۵۴٫۳ ۵۳۸٫۲
۱۳۸۴ ۲ ۰٫۱ ۰ ۴٫۲ ۰ ۰ ۰ ۱۱۰٫۱ ۳٫۵ ۹۱٫۸ ۴۴٫۳ ۱۲ ۲۶۸
۱۳۸۵ ۶۳٫۹ ۳٫۹ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰٫۹ ۹۶٫۸ ۴۳٫۸ ۵۸٫۸ ۲۶٫۷ ۳۰۴٫۸
۱۳۸۶ ۱۰۱٫۸ ۱٫۹ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸٫۱ ۵۲٫۵ ۳۷٫۷ ۰ ۲۲۲٫۱
۱۳۸۷ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۳۲ ۵٫۳ ۲۵٫۹ ۱۸٫۲ ۲۲٫۵ ۱۰۴٫۲۲
۱۳۸۸ ۶۱٫۷ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰٫۹ ۱۱۸٫۱ ۱۳٫۳ ۳۹٫۴ ۱۶٫۸ ۲۷۰٫۳
۱۳۸۹ ۲۵٫۹ ۷٫۹ ۰٫۵ ۰ ۰ ۲٫۶ ۰٫۱ ۰ ۰٫۲ ۳۴٫۷ ۱۰۲٫۳ ۶۵٫۲ ۲۳۹٫۴
۱۳۹۰ ۲۰٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۵۳٫۹ ۶۷٫۵ ۸۹٫۱ ۲۶٫۳ ۲۷۳٫۶
۱۳۹۱ ۳۳٫۸ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳۳٫۲ ۱۱۶٫۴ ۵۱٫۱ ۳۸٫۷ ۲۴٫۹ ۳۰۴٫۹
۱۳۹۲ ۹۹٫۹ ۴۱٫۹ ۰ ۰ ۳٫۵ ۰ ۰ ۱۰۱٫۲ ۱٫۱ ۹۴٫۷ ۲۹٫۲ ۹ ۳۸۰٫۵
۱۳۹۳ ۳۷٫۳ ۰٫۱ ۰٫۲ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰٫۱ ۲۶٫۳ ۴۹٫۳ ۱۲٫۱ ۵۴ ۴۰٫۵ ۲۲۱٫۷
۱۳۹۴ ۳۵٫۲ ۱۰٫۸ ۰ ۰ ۱٫۱ ۰ ۴٫۴ ۷۷٫۷ ۱۳ ۹۵٫۹ ۱۵٫۳ ۳٫۱ ۲۵۶٫۵
۱۳۹۵ ۲۳٫۶ ۲٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۵ ۱۹٫۷ ۲٫۳ ۱۷۴٫۶ ۶۱٫۵ ۲۸۵٫۱
۱۳۹۶ ۵۸٫۴ ۱۹٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۳ ۳۰ ۵٫۹ ۱٫۲ ۳۷٫۸ ۱۶۸٫۸
۱۳۹۷ ۲۲٫۸ ۳۸٫۷ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۸ ۴۴٫۸ ۴۳٫۵ ۲۵٫۳ ۶۱٫۶ ۱۷٫۶ ۲۵۵٫۶
۱۳۹۸ ۱۲۸٫۴ ۲۵٫۱ ۲٫۷ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۱۵۶٫۲

هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، 1364 ، فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار و سایت و مدرس دوره های عملی برنامه نویسی به 22 زبان مختلف از کودکی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند چند رشته هواشناسی و برنامه نویسی و الکترونیک ، فیزیک ، شیمی و مکانیک جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

‫۸۷ دیدگاه ها

صفحات قبلی نظرات:
  1. با سلام ببخشید من میانگین بارش ساعتی شیراز رو میخواستم.لطف میکنید این رو برای من بفرستید

  2. سلام
    به سلامتی
    انگار بالاخره درست شد. اما هنوز نمی شه شهر کازرون را انتخاب کرد!
    فقط استان فارس – شهر شیراز را نمایش می ده (همچنین بقیه استانها فقط مرکز استان نمایش داده می شود)
    باسپاس فراوان Rose

:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

دکمه بازگشت به بالا