فارس

پیش بینی هوای فسا
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان فسا – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۵۴ ۳۳٫۹ ۳۱٫۲ ۰ ۰ ۵٫۷ ۰ ۰ ۱٫۴ ۴۲٫۴ ۲۸٫۱ ۱۴۰٫۷ ۱۳۳٫۳ ۴۱۶٫۷
۱۳۵۵ ۷۰٫۴ ۷ ۰ ۰٫۰۱ ۶٫۴ ۰ ۰ ۳۳٫۲ ۱۱ ۱۷۳٫۶ ۸٫۸ ۰ ۳۱۰٫۴۱
۱۳۵۶ ۵۲٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۴٫۷ ۰ ۰ * ۲۶ ۱۳٫۱ ۱۵۱٫۹ ۲۳٫۹ ۶۸٫۴ ۳۴۰٫۴۱
۱۳۵۷ ۵٫۷ ۴٫۶ ۰ ۶٫۶ ۰ ۰ ۱٫۶ * ۳۰٫۶ ۴۱٫۴ * ۶۵٫۳ ۱۵۵٫۸
۱۳۵۸ ۱۸٫۲ ۰٫۵ ۱٫۶ ۰ ۴٫۲ ۰ ۰ ۰ ۱۰۴٫۶ ۴۹٫۴ ۲۲۲٫۶ ۹۵٫۶ ۴۹۶٫۷
۱۳۵۹ ۸٫۷ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵٫۳ ۷۴٫۲ ۹۱٫۵ ۷۹٫۱ ۳۰۸٫۸۱
۱۳۶۰ ۶٫۵ ۱۸٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۶۵٫۶ ۹۱٫۲ ۹۸ ۲۷۹٫۵۲
۱۳۶۱ ۱۹٫۱ ۹٫۴ ۰ ۰ ۰٫۸ ۰٫۱ ۱٫۹ ۴۰٫۴ ۷۲٫۷ ۶۱٫۹ ۳۸٫۲ ۱۰۱ ۳۴۵٫۵
۱۳۶۲ ۲۷٫۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٫۶ ۴٫۸ ۹٫۱ ۳۱٫۴ ۷۹٫۲
۱۳۶۳ ۸۳٫۶ ۴٫۹ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۱ ۴٫۹ ۲۷٫۵ ۷۵٫۸ ۳۵٫۱ ۷٫۵ ۲۳۹٫۴۱
۱۳۶۴ ۳٫۲ ۷٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۹ ۱۲۶٫۶ ۳۲٫۲ ۱۲٫۵ ۳۱٫۱ ۲۱۵٫۳
۱۳۶۵ ۳۳٫۲ ۶٫۸ ۰ ۰ ۶٫۳ ۳ ۰ ۹٫۸ ۴۲۳٫۶ ۰٫۱ ۰٫۸ ۳۶٫۶ ۵۲۰٫۲
۱۳۶۶ ۳۰٫۲ ۰ ۰٫۳ ۰ ۱٫۹ ۰ ۰ ۲٫۸ ۰ ۸۶٫۳ ۷۶ ۵۹٫۴ ۲۵۶٫۹
۱۳۶۷ ۴ ۳۲٫۸ ۰ ۵ ۰ ۱٫۸ ۰ ۰ ۱۰ ۵۳٫۶ ۱۷٫۴ ۲۸٫۴ ۱۵۳
۱۳۶۸ ۲۹ ۱۳٫۸ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۲۵٫۸ ۵۳٫۱ ۶۶٫۷ ۶۳٫۶ ۱ ۲۶۱
۱۳۶۹ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۲٫۸ ۷۲٫۵ ۹۷٫۹ ۲۴۳٫۲
۱۳۷۰ ۲۳٫۸ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۴ ۰ ۱۱٫۵ ۰ ۱۰۶٫۲ ۸۱٫۷ ۶۳٫۶ ۳۴٫۲ ۳۲۱٫۶
۱۳۷۱ ۲۶ ۲۹ ۰ ۰ ۱٫۸ ۰٫۲ ۰ ۰ ۱۶۵٫۸ ۱۶۳٫۹ ۱۳۷ ۴۹٫۸ ۵۷۳٫۵
۱۳۷۲ ۱۰ ۹٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٫۶ ۱۷٫۴ ۱۱۶٫۴ ۱۵۶٫۸
۱۳۷۳ ۲۵٫۲ ۱۷ ۰ ۰ ۸٫۶ ۱٫۴ ۰٫۲ ۴۱٫۲ ۵۸ ۴٫۴ ۱۸۰ ۷۰٫۴ ۴۰۶٫۴
۱۳۷۴ ۳۸٫۶ ۳۵٫۶ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۱۴۹٫۸ ۱۶۵٫۶ ۴۷٫۵ ۱۴۱ ۵۷۸٫۵
۱۳۷۵ ۵۳٫۸ ۰ ۷٫۱ ۰ ۶ ۲٫۶ ۱٫۲ ۰ ۲٫۶ ۴۹ ۳۴٫۵ ۳۲٫۹ ۱۸۹٫۷
۱۳۷۶ ۵۱٫۴ ۸٫۲ ۰ ۱٫۴ ۱٫۶ ۰ ۰ ۲۲٫۴ ۶۵٫۷ ۷۹ ۷۱٫۹ ۵۹٫۷ ۳۶۱٫۳
۱۳۷۷ ۱۵٫۴ ۷٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۷٫۳ ۹۳٫۵ ۱۲۶٫۵ ۳۱۰٫۳
۱۳۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۲ ۱۱۲٫۷ ۳۰٫۴ ۰٫۶ ۱۴۵
۱۳۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٫۶ ۳۵٫۲ ۵۲ ۱۶٫۸ ۲۳٫۲ ۳۲٫۴ ۱۷۰٫۲
۱۳۸۰ ۴٫۶ ۰ ۱٫۲ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰ ۳٫۴ ۵۹٫۳ ۸۰ ۲۴٫۲ ۲۲٫۱ ۱۹۵
۱۳۸۱ ۶۹٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٫۲ ۴٫۱ ۴۵٫۴ ۶۹٫۹ ۷۰ ۲۶۰٫۸
۱۳۸۲ ۳۹٫۷ ۱۱٫۲ ۰ ۰ ۵٫۴ ۰ ۰ ۰ ۱۰۹٫۲ ۲۳۸٫۱ ۴۰٫۳ ۱۱٫۸ ۴۵۵٫۷
۱۳۸۳ ۲۹ ۱۲٫۱ ۰ ۰٫۸ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰ ۱۷۹٫۱ ۱۹۴٫۷ ۹۶٫۵ ۴۸٫۸ ۵۶۱٫۲
۱۳۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵٫۶ ۰٫۲ ۶۲٫۷ ۱۱٫۵ ۱۲٫۸ ۱۴۲٫۸
۱۳۸۵ ۷۴٫۱ ۳۰٫۶ ۰ ۲ ۴ ۰٫۰۱ ۰ ۶٫۲ ۱۱۵٫۴ ۵۴٫۹ ۷۲ ۵٫۲ ۳۶۴٫۴۱
۱۳۸۶ ۵۷٫۹ ۰٫۰۱ ۱ ۰ ۱٫۲ ۰ ۰ ۲٫۴ ۷٫۶ ۶۴٫۹ ۲۹٫۴ ۰ ۱۶۴٫۴۱
۱۳۸۷ ۷٫۲ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۵٫۶ ۵٫۹ ۱۶ ۴٫۹ ۱۷٫۷ ۵۷٫۵
۱۳۸۸ ۱۴۴٫۵ ۰ ۰٫۱ ۰ ۳٫۲ ۰ ۰ ۳٫۲ ۱۰۰٫۵ ۹٫۵ ۲۸٫۹ ۱۵٫۶ ۳۰۵٫۵
۱۳۸۹ ۹٫۳ ۰٫۶ ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵٫۷ ۱۹۵٫۶ ۷٫۴ ۲۴۹
۱۳۹۰ ۱۷٫۶ ۰ ۰ ۰ ۴٫۹ ۰ ۰ ۱٫۲ ۳۲٫۱ ۴۱٫۷ ۶۲٫۶ ۴۸٫۸ ۲۰۸٫۹
۱۳۹۱ ۳۵٫۶ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۴٫۲ ۴۸٫۷ ۲۱٫۴ ۴۳٫۸ ۹٫۵ ۱۶۳٫۴
۱۳۹۲ ۵۵٫۹ ۱۶٫۸ ۰ ۰ ۷٫۷ ۰ ۰ ۴۸٫۹ ۰٫۱ ۶۸٫۶ ۳۶ ۳۳٫۴ ۲۶۷٫۴
۱۳۹۳ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۳٫۳ ۰ ۰ ۰٫۴ ۴۸٫۷ ۲۱٫۴ ۴٫۹ ۸۹٫۲ ۲۱۷٫۹
۱۳۹۴ ۲۳٫۸ ۲٫۷ ۰ ۰٫۳ ۰٫۸ ۰ ۰ ۸۸٫۱ ۳ ۸۹ ۰ ۱٫۸ ۲۰۹٫۵
۱۳۹۵ ۳۶٫۹ ۱٫۶ ۰ ۰ ۶٫۶ ۰ * * * * * * ۴۵٫۱

[ads1]

هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، 1364 ، فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار و سایت و مدرس دوره های عملی برنامه نویسی به 22 زبان مختلف از کودکی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند چند رشته هواشناسی و برنامه نویسی و الکترونیک ، فیزیک ، شیمی و مکانیک جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

‫۳۰ دیدگاه ها

صفحات قبلی نظرات:
:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

دکمه بازگشت به بالا