فارس

پیش بینی هوای آباده
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آمار بارش شهر آباده فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۵۶ * ۵٫۴ ۲ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰٫۰۱ ۵۸٫۲ ۱۷٫۶ ۱۲۱٫۳ ۸٫۹ ۳۵٫۳ ۲۴۹٫۳۱
۱۳۵۷ ۱٫۲ ۴ ۰٫۴ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۲٫۹ ۲۲٫۶ ۱۱٫۷ ۲۵٫۸ ۸٫۳ ۷۷
۱۳۵۸ ۶ ۵۳٫۲ ۱۱٫۴ ۰ ۰٫۳ ۱٫۲ ۰٫۴ ۲٫۱ ۸۱٫۳ ۳٫۸ ۵۰ ۴۱ ۲۵۰٫۷
۱۳۵۹ ۲۹٫۴ ۲۳٫۸ ۶٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۸ ۱۹ ۱۲٫۱ ۲۲ ۹٫۱ ۱۲۲٫۸
۱۳۶۰ ۱۷٫۴ ۱۹٫۵ ۰٫۲ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱٫۳ ۱ ۰٫۳ ۱۰٫۴ ۲۳٫۵ ۳۱٫۸ ۱۰۵٫۴۱
۱۳۶۱ ۱۵٫۹ ۳٫۶ ۱٫۲ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۸٫۷ ۱۸٫۴ ۴٫۹ ۲۴٫۵ ۲٫۱ ۲۳٫۱ ۱۰۲٫۴۲
۱۳۶۲ ۱۰٫۸ ۱۰٫۶ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۴٫۵ ۱۰٫۸ ۶٫۶ ۲۸٫۵ ۷۲
۱۳۶۳ ۳۷٫۲ ۳۱٫۱ ۳٫۴ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱۳٫۱ ۴ ۳۶٫۹ ۶٫۴ ۵٫۸ ۱۳۷٫۹۱
۱۳۶۴ ۱۵٫۲ ۱٫۵ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۸٫۵ ۱۹٫۴ ۴٫۱ ۵٫۸ ۱۹٫۲ ۷۳٫۸
۱۳۶۵ ۴۵٫۸ ۴۵٫۸ ۱٫۳ ۰ ۵٫۱ ۰٫۰۱ ۰ ۳٫۳ ۱۵۴٫۷ ۲٫۱ ۱۰ ۸٫۳ ۲۷۶٫۴۱
۱۳۶۶ ۳٫۵ ۰٫۲ ۰٫۲ ۰ ۶٫۳ ۰ ۹٫۸ ۹٫۵ ۰ ۳۰٫۳ ۵۵٫۸ ۱۹٫۹ ۱۳۵٫۵
۱۳۶۷ ۳٫۳ ۷٫۵ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۱٫۷ ۷٫۵ ۳٫۹ ۲۶٫۶ ۵۰٫۵۳
۱۳۶۸ ۵٫۴ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۹ ۱۴ ۱۵٫۴ ۳۰٫۱ ۲٫۴ ۹۴٫۲
۱۳۶۹ ۱۰٫۱ ۰٫۳ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹٫۲ ۲۳٫۶ ۴٫۵ ۵۶٫۹ ۱۰۴٫۶۱
۱۳۷۰ ۲۰٫۹ ۰ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰ ۱۰٫۹ ۰ ۱۲۹٫۷ ۱۴٫۱ ۸٫۵ ۱۸٫۶ ۲۰۳
۱۳۷۱ ۱۴ ۹٫۴ ۲٫۵ ۰٫۲ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰٫۳ ۴۳٫۸ ۱۵٫۲ ۴۶٫۵ ۴۲٫۵ ۱۷۵
۱۳۷۲ ۴٫۲ ۴٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰٫۱ ۱٫۱ ۱۴٫۹ ۳۰٫۴ ۶۱٫۲
۱۳۷۳ ۲۸٫۸ ۴٫۷ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۸٫۶ ۴۸٫۶ ۴۱٫۸ ۱۶٫۵ ۲۰٫۶ ۱۸٫۶ ۱۸۸٫۲۴
۱۳۷۴ ۹ ۱۵٫۲ ۴۹٫۹ ۰ ۰ ۰ ۲۷ ۰ ۲۰٫۳ ۲۱٫۶ ۱۶٫۱ ۴۴٫۱ ۲۰۳٫۲
۱۳۷۵ ۱۳٫۷ ۱۲٫۶ ۰٫۸ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۱۸ ۱۱٫۷ ۲٫۲ ۹٫۵ ۶۸٫۸۱
۱۳۷۶ ۶۳٫۷ ۹٫۷ ۵٫۸ ۰٫۸ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۴٫۲ ۱۱٫۴ ۸٫۸ ۱۰٫۷ ۱۳ ۱۲۸٫۱۱
۱۳۷۷ ۱۸ ۰٫۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۳٫۵ ۰ ۲٫۱ ۰ ۰٫۱ ۱۱٫۶ ۲۰٫۵ ۷۶٫۶ ۱۳۲٫۵۲
۱۳۷۸ ۱۱٫۵ ۵٫۶ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۷٫۶ ۲ ۳۴٫۴ ۰٫۸ ۶۲٫۰۱
۱۳۷۹ ۲٫۶ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۳ ۲۶٫۹ ۲۱٫۱ ۶٫۷ ۱۲٫۷ ۱۵ ۸۸٫۰۳
۱۳۸۰ ۶٫۷ ۸ ۰٫۵ ۰٫۰۱ ۰٫۷ ۰ ۰ ۲٫۲ ۹۱٫۴ ۶۷٫۸ ۱ ۴٫۶ ۱۸۲٫۹۱
۱۳۸۱ ۲۹٫۴ ۰٫۱ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۱٫۸ ۱۲٫۹ ۵٫۵ ۷٫۶ ۲۲٫۵ ۱۷٫۹ ۹۷٫۸
۱۳۸۲ ۱۶٫۶ ۴٫۹ ۰٫۳ ۰ ۲٫۹ ۰ ۰ ۰ ۸۲٫۳ ۱۱۶٫۸ ۱۰٫۶ ۲۹٫۸ ۲۶۴٫۲
۱۳۸۳ ۶۲٫۹ ۳٫۸ ۰ ۵٫۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۱ ۰٫۰۱ ۷۱٫۳ ۴۹٫۹ ۸٫۷ ۱٫۹ ۲۰۴٫۴۲
۱۳۸۴ ۰٫۳ ۷٫۴ ۵٫۴ ۰ ۱٫۶ ۰ ۰ ۴٫۲ ۰٫۶ ۵۱٫۴ ۸٫۲ ۰ ۷۹٫۱
۱۳۸۵ ۱۸٫۷ ۶٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۲ ۳۰٫۱ ۷ ۳۴٫۲ ۱۵ ۱۳۰٫۱
۱۳۸۶ ۵۹٫۶ ۱۲٫۴ ۵٫۸ ۶٫۲ ۰ ۰ ۰ ۴٫۳ ۳٫۶ ۹٫۲ ۱٫۷ ۰٫۰۱ ۱۰۲٫۸۱
۱۳۸۷ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۴ ۰ ۱۴٫۳ ۱۳٫۱ ۲ ۷ ۲۶٫۳ ۶۳٫۳۱
۱۳۸۸ ۴۳ ۱٫۲ ۹٫۱ ۰٫۴ ۰ ۰٫۱ ۰ ۱۲٫۶ ۵۳٫۷ ۱٫۵ ۵٫۱ ۵٫۶ ۱۳۲٫۳
۱۳۸۹ ۱۶٫۳ ۶٫۹ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰٫۲ ۱٫۶ ۴٫۷ ۷۱٫۴ ۲۳٫۳ ۱۲۴٫۶
۱۳۹۰ ۲٫۵ ۱٫۲ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۲۴٫۲ ۲۱٫۵ ۲٫۱ ۱۶٫۲ ۰٫۵ ۶۸٫۵
۱۳۹۱ ۵۱٫۸ ۶٫۳ ۰٫۳ ۰ ۰ ۱٫۸ ۱٫۶ ۱۵٫۴ ۴۲٫۴ ۱۰٫۴ ۶٫۴ ۱۸٫۸ ۱۵۵٫۲
۱۳۹۲ ۷۴٫۷ ۲۷٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۴ ۶٫۱ ۲۳ ۵٫۷ ۷٫۱ ۱۶۲٫۱
۱۳۹۳ ۴۲ ۲٫۱ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۳٫۹ ۲۰٫۸ ۲۶٫۷ ۴٫۵ ۶٫۸ ۳۵٫۹ ۱۴۲٫۹
۱۳۹۴ ۱۵٫۷ ۸٫۸ ۰ ۲ ۵٫۸ ۳٫۸ ۰ ۱۶٫۱ ۰٫۹ ۴۲٫۸ ۰٫۸ ۴٫۱ ۱۰۰٫۸
۱۳۹۵ ۱۵٫۸ ۱۲٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۲۸٫۱

هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، 1364 ، فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار و سایت و مدرس دوره های عملی برنامه نویسی به 22 زبان مختلف از کودکی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند چند رشته هواشناسی و برنامه نویسی و الکترونیک ، فیزیک ، شیمی و مکانیک جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

یک دیدگاه

صفحات قبلی نظرات:
:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

دکمه بازگشت به بالا